Jak rozumíme svobodě v polistopadové České republice?

Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni připravilo ve spolupráci s organizací  Pěstuj prostor, z. s. k 30. výročí Sametové revoluce sérii přednášek na téma Svoboda. Přednášky se uskutečnily v průběhu října a listopadu 2019 a pozvání přijali Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc., zakladatel a první děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Josef Šlerka, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, nebo Vladimír Líbal, výtvarník a signatář Charty 77.

Pokud vás téma svobody a jejího vývoje v České republice zajímá, podívejte se na záznamy přednášek, které moderoval Petr Klíma.

Josef Šlerka – Svoboda médií (čtvrtek 3. října 2019 / 17:30 – 19:00 / UP 115 – budova FST, Univerzitní 22)

Svoboda slova je pilířem liberální demokracie, ale dezinformační kampaně liberální demokracie úspěšně podrývají. Svobodný trh je základem liberální demokracie, ale okamžik, kdy se ze čtenářů-občanů stávající čtenáři-konzumenti, mění mediální krajinu zásadním způsobem. Konečně pak je právo na soukromé vlastnictví často pohonem pro takové nákupy velkých investičních společností, které jsou motivovány snahou média změnit v jaderné kufříky svých vlastníků. Platí tedy pořád, že chceme, aby média byla svobodná? A jakou cenu jsme ochotni za to zaplatit ?

Josef Šlerka je ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a zároveň vedoucím programu Studia nových médií na FF UK. Nedostudoval divadelní fakultu, vystudoval estetiku a doktorát získal z informační vědy. Ve svém působení se snaží neustále spojovat akademický přístup s obchodním pragmatismem.

Jan Sokol – Svoboda a co s ní? (úterý 15. října 2019 / 17:30 – 19:00 / JJ 221 – Jungmannova 1)

Jak rozumíme svobodě? A jak ji zažíváme v každodenním životě? Profesor Jan Sokol ve své přednášce představí tři modely svobody a upozorní na jejich souvislosti i limity. Ve svém příspěvku a v následné diskuzi se však kromě svobody občanské dotkne i svobody akademické.

Jan Sokol se vyučil zlatníkem, později dálkově vystudoval střední školu a následně i matematiku na MFF UK. V letech 1964–1990 pracoval jako programátor, později vedoucí výzkumný pracovník. Od roku 1991 přednášel filosofii, antropologii a religionistiku na Pedagogické a Filosofické fakultě UK a od roku 2000 na Fakultě humanitních studií UK. V letech 2000–2007 vedl školu jako děkan. V letech 1990–1992 byl poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum a místopředsedou Sněmovny národů. V roce 2003 kandidoval na funkci prezidenta republiky. Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible, přeložil řadu zejména filosofických knih a publikoval v mnoha časopisech. Zabývá se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí.

Vladimír Líbal – Svoboda a kultura ( čtvrtek 14. listopadu 2019 / 17:30 – 19:00 / Sedláčkova 15)

Jaký je vztah svobody a kultury? Jak se liší rozvíjení kultury ve svobodném a v nesvobodném prostředí? Výtvarník Vladimír Líbal ve své přednášce rozvine tezi, že „kultura bez svobody je jen pouhým a osekaným pahýlem bez života“.

Vladimír Líbal vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Pracoval ve výtvarné propagaci, věnoval se řadě výtvarných, divadelních i literárních aktivit mimo oficiální scénu – ilustroval například samizdatové vydání knihy Egona Bondyho a knihu pohádek zakázaných autorů pod názvem “Čert má kopyto”. V roce 1984 se přestěhoval do Plzně, tři roky nato podepsal Chartu 77. Jako výtvarník byl součástí plzeňské skupiny ARS. V listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum v Plzni a Klabavě. V letech 1990–1992 byl za OF poslancem České národní rady. Řadu dalších let pak vedl Odbor kultury Magistrátu města Plzně a poté Oddělení kultury na Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje. Od roku 2010 působil jako koordinátor projektu EHMK – Plzeň 2015 v kanceláři primátora města. V mezidobí absolvoval obor Mediální a didaktická ilustrace na Ústavu umění a designu ZČU. Je členem České unie karikaturistů.