Víte, že i mírné pití alkoholu v těhotenství poznamenává tvář dítěte?

Není žádnou novinkou, že se silná konzumace alkoholu v těhotenství výrazně odráží nejen na zdraví dítěte, ale zanechává také charakteristické projevy v jeho obličeji. Existuje ale souvislost i mezi nízkou až střední konzumací alkoholu v těhotenství a tvarem dětské tváře?

Touto otázkou se zabýval tým pod vedením vědce Xianjing Liu z univerzity v Rotterdamu. Pro svůj výzkum vědci použili data ze studie „Generation R“, což je rozsáhlá studie založená na údajích o těhotných ženách a jejich dětech, které jsou sledovány od prenatálního období až po dospívání. Cílem je identifikovat rané vlivy prostředí a genetické příčiny ovlivňující růst, vývoj a zdraví dětí. Zapojit se mohly všechny ženy žijící v Rotterdamu, které porodily mezi dubnem 2002 a lednem 2006. Účastnilo se celkem 9 778 matek, které byly dotazovány mimo jiné na konzumaci alkoholu tři měsíce před početím a během těhotenství. Dotazníky jim byly zaslány v rané, střední a pozdní fázi těhotenství a informace o alkoholu poskytlo 76 % z nich. Konzumentky alkoholu měly svou spotřebu přiřadit do šesti úrovní – od méně než jednoho alkoholického nápoje za týden až po více než tři denně. Jako jeden nápoj bylo pokládáno 12 g alkoholu – ekvivalentem je asi deci vína nebo plechovka nízkostupňového piva.

Z popsané studie byly do nového výzkumu zahrnuty jen děti čtyř nejčastějších etnik z celkových 17. K odhalení souvislostí mezi konzumací alkoholu a tvary obličejů byly pořízeny trojrozměrné modely tváří 3 149 dětí ve věku devíti let a 2 477 dětí ve věku 13 let. Vědci vyvinuli algoritmus založený na umělé inteligenci, kterou vycvičili na rozpoznávání jemných změn tvaru tváří. Podle 3D modelů tváří s vysokým rozlišením bylo generováno 200 jedinečných měření či charakteristik obličeje. „Tvář bych nazval zrcadlem zdraví, protože odráží celkový zdravotní stav dítěte,“ říká spoluautor Gennadij Roshchupkin.

Analýzy získaných dat odhalily statisticky významnou souvislost mezi prenatální expozicí alkoholu a tvarem obličeje u devítiletých dětí. „Čím více alkoholu matky vypily, tím byly změny statisticky významnější,“ uvádí Liu. Nejčastějšími rysy byla zvednutá špička nosu, kratší nos, brada vytočená směrem ven a zakřivení partií pod spodními víčky.

Tyto změny byly patrné i u dětí, jejichž matky uváděly pouze občasné pití alkoholu, a to i když udávané množství bylo velmi nízké – méně než jeden nápoj týdně. „Je to poprvé, co byla prokázána souvislost mezi změnou tváře dítěte a nízkou konzumací alkoholu v těhotenství“, říká Liu. Změny ve tvářích byly zjištěny i u dětí, jejichž matky požívaly alkohol jen během prvního trimestru těhotenství. Dokonce i děti, jejichž matky pily pouze během tří měsíců před početím, vykazovaly změny ve srovnání s dětmi abstinujících žen.

Výsledky naznačují, že ženy, které jsou těhotné, nebo se otěhotnět chystají, by měly přestat pít již několik měsíců před početím a samozřejmě během těhotenství. Zabrání tak nepříznivým zdravotním následkům u svých potomků. Autoři zároveň upozorňují, že informace o množství vypitého alkoholu v dotaznících mohou být nepřesné. Některé ženy mohly pít více, než přiznaly, neboť to není společensky pozitivně přijímáno.

U třináctiletých dětí se již nenašly statisticky významné korelace mezi konzumací alkoholu u matek a tvarem dětské tváře. „Tyto změny se mohou s přibývajícím věkem a dalšími vlivy prostředí zmenšovat nebo mohou být zastíněny normálními růstovými vzorci,“ vysvětluje Roshchupkin. „To však neznamená, že odezní i vliv alkoholu na zdraví.“

Objevené rysy obličeje by mohly být použity jako biomarker pro další výzkumy.

Zajímá vás umělá inteligence a/nebo se chcete uplatnit v lékařském výzkumu? Přihlaste se ke studiu kybernetiky nebo biomechaniky a mechaniky moderních materiálů na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Zdroje:

www.wissenschaft.de/gesundheit-medizin/alkoholkonsum-der-mutter-zeigt-sich-im-kindergesicht/

academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/dead006/7035056?login=true